Ihmisoikeusosaamiselle on kysyntää urheilun parissa

”Ihmisoikeudet haltuun urheilussa” on Ihmisoikeusliiton hanke, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää ihmisoikeusosaamista urheilun parissa ja tarjota koulutusta aiheesta urheilun vastuutahoille.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä urheilukentän ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Ihmisoikeusliiton yhteistyötahoja ovat Olympia- ja Paralympiakomitea, SUEK, Suomen Valmentajat sekä lajiliitoista muun muassa SUL ja Palloliitto ja lisäksi Seta, Monaliiku ja monet muut kansalaisyhteiskunnan toimijat. Urheiluopistosäätiö on yksi hankkeen rahoittajista. 

Yhteistyön tavoitteena on lisätä urheilun piirissä toimivien ihmisoikeusosaamista koulutuksen ja viestinnän keinoin. ”Lisääntynyt tieto vie kohti konkreettisia muutoksia. Osaamista on jo jonkin verran, mutta meidän tehtävänämme on vauhdittaa tiedon leviämistä ja auttaa urheilun vastuutahoja toimimaan niin, että ihmisoikeudet urheilun parissa Suomessa toteutuvat – on kyse sitten esimerkiksi lapsen oikeuksista, yhdenvertaisuudesta, itsemääräämisoikeudesta tai kehollisesta koskemattomuudesta”, kertoo Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila.

”Kouluttaessamme pyrimme painottamaan sitä, että ihmisoikeudet ovat kokonaisuus ja urheilun toimijoilla on velvollisuus ja vastuu turvata kaikkien ihmisoikeudet. Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo näyttävät olevan urheilutoimijoille tutumpia. Sen sijaan lapsen oikeudet ovat teema, joka hieman yllättäenkin loistaa aihealueena usein poissaolollaan esimerkiksi urheilujärjestöjen vastuuohjelmissa. Esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta nouseva lapsen oikeus riittävään lepoon ja vapaa-aikaan on aihe, jonka soisin saavan huomattavasti nykyistä enemmän huomiota”, tuumaa Mattila.

Hankkeen ensimmäisinä kahtena vuonna Ihmisoikeusliitto on kouluttanut aiheen tiimoilta lajiliittoja, kattojärjestöjen henkilöstöä sekä urheilijoista koottua Team Human Rights -ryhmää. ”Ihmisoikeudet on laaja aihe, joten koulutuksissa pystytään käymään läpi vain pintaraapaisu kokonaisuudesta. Uskon kuitenkin, että koulutusten avulla voimme tarjota osallistujille työkaluja ja vauhdittaa toimenpiteitä ihmisoikeuksien edistämiseksi kunkin tahon toiminnassa”, pohtii Mattila. 

Taustalla kysyntä syvemmälle osaamiselle

Miten tarve tällaiselle osaamiselle ja lisäkoulutukselle oikein tunnistettiin? ”Olemme olleet mukana Urheilun eettisessä neuvottelukunnassa kuusi vuotta ja muillakin foorumeilla havaitsimme, että urheilun toimijat tunnistivat tarpeen ihmisoikeusosaamisen vahvistamiseksi. Meiltä myös suoraan pyydettiin tukea ja koulusta aiheen tiimoilta. Aloimme sitten yhdessä urheilutoimijoiden kanssa pohtimaan, minkälainen tarve kentällä ihmisoikeusosaamisen osalta on ja miten me voisimme konkreettisesti vastata näihin tarpeisiin”, kertoo Mattila. 

”Urheilun sisällä on syntynyt ymmärrys, että meillä täytyy olla osaamista ihmisoikeuksista, mutta meillä ei sitä vielä ihan ole. Ihmisoikeudet nousevat esiin yhteiskunnassa yleensä sykleittäin, ja nyt urheilun sisällä näyttää olevan tarpeeksi iso joukko ihmisiä, jotka haluavat ymmärtää ihmisoikeuksia ja urheilun vastuuta paremmin. Yhtenä vaikuttavana voimana toimii toki myös Opetus- ja kulttuuriministeriön linjaus, jonka mukaan siltä rahoitusta saavilla toimijoilla tulee olla olemassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Suuremmilta urheilujärjestöiltä tätä edellyttää myös lainsäädäntö”, valottaa Mattila.

Mattilan mukaan ihmisoikeudet on pitkään liitetty – jo mediankin toimesta – ulkomaihin ja siellä esiintyviin epäkohtiin: ”Suomessa yhdistämme ihmisoikeudet tyypillisesti epäkohtiin vaikkapa Qatarissa tai Kiinassa. Täytyy kuitenkin muistaa, että urheilutoimijoilla on lainsäädännöstä nouseva suora vastuu lain noudattamisesta ja ihmisoikeuksien turvaamisesta Suomessa. ”

Säätiön tuella kehitetään työkaluja valmentajille

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, mutta erityisesti valmentajien käyttöön tulevaa kokonaisuutta varten hankkeeseen saatiin rahoitusta Urheiluopistosäätiöltä. ”Meillä on verrattain pienet resurssit, ja niiden avulla pystymme kouluttamaan kattojärjestöjä, lajiliittoja ja ihmisoikeuksista kiinnostuneita urheilijoita. Lisärahoituksen avulla on tarkoitus kehittää materiaalia ja työkaluja osaksi valmentajien koulutusta. On kriittisen tärkeää lisätä osaamista juuri valmentajien keskuudessa ja siksi säätiön tuki on hankkeelle todella merkittävä”, toteaa Mattila.

Urheiluopistosäätiön toimitusjohtaja Jukka Hako toteaa, että hankkeen tavoitteet ovat hyvin linjassa säätiön omien arvojen kanssa. “Ihmisoikeudet ovat tärkeä osa urheilun maailmaa. Asiasta ei koskaan voi puhua liikaa. Halusimme olla mukana auttamassa Ihmisoikeusliittoa kehittämään valmentajien koulutusta. Valmentajat ovat ihmisoikeustyössä aivan avainasemassa”, Hako painottaa.

Mattila kertoo, että tätä valmentajille suunnattua kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä muun muassa Suomen valmentajat ry:n, Olympiakomitean valmennusosaamisen verkoston sekä mm. Voimisteluliiton kanssa. ”Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa ihmisoikeusosaaminen integroituisi luontevaksi osaksi valmennuskoulutusta, eikä se olisi mikään irrallinen palanen.”

Ihmisoikeusliiton toimet urheilun saralla eivät rajoitu vain tähän hankkeeseen. ”Aikaisemmin julkisuudessa nähty ”Älä riko urheilua” -kampanja on osa urheilun parissa tekemäämme ihmisoikeustyötä. Kampanja herätti paljon keskustelua ja sen vaikutukset näkyvät muun muassa monissa yhteistyöpyynnöissä sekä urheilun sisällä jatkuvissa keskusteluissa”, päättää Mattila.

Lähteet: ihmisoikeusliitto.fi

Muut tarinat