Missio

Lisätä liikuntaa maassamme ja edistää Suomen urheilumenestystä yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa yhdenvertaisesti, monikulttuurisesti ja kestävästi.

Visio

Urheiluopistosäätiö on vuonna 2030 tunnettu ja arvostettu sekä laajasti verkottunut liikuntakasvatuksen tukija Suomessa.

Arvot

Vaikuttavuus

Läpinäkyvyys

Kohtuullisuus

Strategia 2030

Strategian päälinjaukset

Urheiluopistosäätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa.Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla käyttöönsä tai omistukseensa sekä ylläpitämällä kiinteistöjä, laitoksia, laitteita ja välineitä, joita käytetään urheilu- ja liikuntakasvatustyössä sekä edistämällä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä välittömästi tai välillisesti palvelevaa julkaisu-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimustyötä ja jakamalla apurahoja urheilijoille, valmentajille ja urheilu- ja liikuntakasvatustyötä tekeville yhdistyksille ja vastaaville.

Urheiluopistosäätiön hallitus on vahvistanut säätiölle uuden strategian elokuussa 2020. Strategia kattaa säätiön tulevien vuosien toiminnan, aina vuoteen 2030 saakka.

Urheiluopistosäätiö toimii sekä laitossäätiönä että apurahoja myöntävänä säätiönä. Säätiön varanhankinta perustuu kokonaan oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Säätiö ei saa toimintaansa avustuksia eikä julkista rahoitusta. Säätiön sijoitusten hoitoa linjataan vähintään vuosittain tarkistettavassa sijoitussuunnitelmassa.

Säätiön kokonaan omistama Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (VVLK Oy) eli Liikuntakeskus Pajulahti toimii omana osakeyhtiönään. Liikuntakeskus Pajulahti on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka yhtiöjärjestyksensä mukaisesti ei jaa osinkoa omistajalleen. VVLK Oy:n tulos jää yhtiöön käytettäväksi Pajulahden kehittämiseen. Liikuntakeskus Pajulahti pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Säätiö on viime vuosina monipuolistanut apurahatoimintaansa. Haettavien urheilu- ja tutkimusapurahojen apurahojen rinnalla on säätiön omasta aloitteesta käynnistetty apurahahankkeita. Lisäksi säätiö on lisännyt verkostoitumistaan liikunnan ja urheilun eri toimijoiden kanssa.

Keskeisimmäksi tavoitteekseen säätiö on vahvistanut toimintansa vaikuttavuuden parantamisen. Tähän säätiö pyrkii apurahatoimintaa kehittämällä sekä siihen käytettävän rahamäärän kasvattamisella sekä luomalla hyvät edellytykset Liikuntakeskus Pajulahden toiminnan kehittämiselle.

Säätiön asetti vuonna 2014 tavoitteekseen apurahojen määrän nostamisen 500 000 euroon vuonna 2025. Tästä aikataulusta säätiö on jopa hieman edellä ja tavoitetta nostettiin vuosien varrella 550 000 euroon. Uudessa strategiassa säätiön apurahojen määräksi vuonna 2030 tavoitellaan 800 000 euroa. Lisäpanostuksia suunnataan muun muassa yhteistyön kehittämiseen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa, liikuntatieteellisen tutkimuksen tukemiseen sekä liikunnan yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Säätiöllä on valmius lisätä omistuksiaan liikuntaa ylläpitävissä laitoksissa ja liikuntapaikoissa.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää säätiön taloudelta suunnitelman mukaista suotuisaa kehittymistä ja että säätiö saavuttaa sijoitustoiminnassa tavoitteeksi asetetun vuotuisen 4 prosentin nimellistuottotavoitteen pitkällä aikavälillä.

Säätiön toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Säätiö julkistaa kotisivuillaan kaikki keskeiset sen toiminnasta kertovat tiedot ja viestii toiminnastaan aktiivisesti ja informatiivisesti.

Säätiön hallitus päivittää vuosittain strategiaa sen mukaan kuin säätiön toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset antavat siihen aihetta.

Säätiö täyttää strategiakaudella 70 vuotta vuonna 2022 ja 75 vuotta vuonna 2027. Kumpanakin vuotena on varauduttu myöntämään juhlavuoteen liittyviä erikoisapurahoja normaalin apurahabudjetin lisäksi.

Hyväksytty Urheiluopistosäätiön hallituksessa 19.8.2020.