Päijät-Hämeen Urheiluakatemia tukee nuorten urheilijoiden opiskelua ja valmentautumista

Urheiluakatemiat ovat alueellisia verkostoja, joihin kuuluu esimerkiksi oppilaitoksia, urheiluseuroja ja asiantuntijaorganisaatioita eri aloilta. Urheiluakatemioihin kuuluville urheilijoille pyritään takaamaan opiskelun ja urheilu-uran ja valmentautumisen yhdistäminen mahdollisimman joustavalla tavalla.

Akatemiat tarjoavat nuorille alustan, jossa on turvallista kasvaa ja kehittyä ja tavoitella myöhemmin myös huippu-urheilumenestystä, ja lisäksi nuoret saavat valmiuksia jatko-opintoihin ja tulevaisuuden työelämään. 

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia, PHUra, on Liikuntakeskus Pajulahden valmennuskeskuksen alla toimiva organisaatio, jonka verkostoon kuuluu Päijät-Hämeen alueen urheilupainotteiset oppilaitokset, Olympiakomitea, lajiliittoja, seuroja ja kuntia. Urheiluakatemia tekee tiivistä yhteistyötä myös alueella toimivan Vierumäen valmennuskeskuksen kanssa.

”Tärkein tehtävämme on auttaa urheilijaa yhdistämään urheilu ja opiskelu mahdollisimman jouhevasti. Tämä onnistuu kehittämällä alueen oppilaitosten kanssa järjestelmiä ja malleja, joiden avulla voidaan tehdä nuoren urheilijan arjesta joustavampaa. Suunnittelemme esimerkiksi opintojoustoja yhdessä oppilaitosten kanssa tai järjestämme niiden kanssa yhteisiä kursseja. Toinen tärkeä tehtävämme on tarjota urheilijoille valmennuksen tukipalveluita yli seura- tai lajirajojen; näitä seurat eivät yleensä Suomessa pysty urheilijoilleen järjestämään, joten akatemian rooli tällaisten tukipalveluiden tarjoajana on merkittävä”, kertoo Päijät-Hämeen Urheiluakatemian toiminnanjohtaja Johanna Ylinen.

”Toimintaamme kuuluu myös erilaisten tapahtumien ja koulutusten järjestäminen – niin urheilijoille itselleen kuin heidän lähipiirilleenkin. Esimerkiksi nyt marraskuussa järjestämme etävanhempainillan yläkouluikäisten urheilijoiden vanhemmille ja siellä on tarkoituksena pohtia vanhemman roolia nuoren tukemisessa ja lisäksi jakaa informaatiota nuoren jatko-opiskelumahdollisuuksista”, mainitsee Ylinen.

Akatemian piirissä noin 800 urheilijaa

Päijät-Hämeen Urheiluakatemian urheilijat jakautuvat kolmelle eri tasolle: hopea-, kulta- ja platinatasoille. Hopeatasolle kuuluvat automaattisesti kaikki alueen urheilupainotteisiin oppilaitoksiin kuuluvat opiskelijat. Tällä tasolla toisen asteen urheilupainotteisissa oppilaitoksissa ja korkea-asteella opiskelevia urheilijoita on noin 250. Lisäksi alueen liikunta-/urheilupainotteisissa yläkouluissa on laskentatavasta riippuen noin 400-500 akatemiaan kuuluvaa nuorta urheilijan alkua.

Kultatasolle urheilijan tulee hakea erikseen, ja tälle tasolle voivat hakeutua missä tahansa oppilaitoksessa opiskelevat urheilijat tai ei-opiskelevat urheilijat mistä tahansa lajista tai seurasta. Päijät-Hämeen Urheiluakatemia tarjoaa kultatason urheilijoille erilaisia harjoittelun tukipalveluita, muun muassa terveydenhuollon asiantuntijapalveluja kuten fysioterapiaa, ravitsemusvalmennusta ja urheilupsykologin palveluja sekä olosuhde-etuja. Kultatason urheilijoita Päijät-Hämeen Urheiluakatemiassa on 125. 

Menestyneimmät kultatason urheilijat nostetaan erilliselle platinatasolle johtoryhmän päätöksellä. Platinatason urheilijat saavat kultatason etuuksiin verrattuna lisäetuuksia; tällaisia urheilijoita Päijät-Hämeen urheiluakatemiassa on 11 henkeä.

Suurin osa akatemian urheilijoista on opiskeluikäisiä nuoria, mutta Johanna Ylisen mukaan mikään ei estä myös hieman vanhempia urheilijoita hakeutumaan sen toimintaan: ”Vaikka valtaosa akatemian urheilijoista onkin nuoria, alle 18-vuotiaita, ei akatemiaan kuulumiselle ole yläikärajaa. Valmennuksen asiantuntijapalvelut ovat myös hieman enemmän ikävuosia kerryttäneiden urheilijoiden käytettävissä”.

 Tavoitteena myös valmentajien osaamisen kehittäminen

Urheiluakatemia toimii alueen urheilijoiden lisäksi myös valmentajien hyväksi. Akatemian tehtäviin kuuluu alueellisen valmentajayhteisötoiminnan pyörittäminen yli lajirajojen, valmentajien oppimisen tukeminen ja parhaiden käytänteiden jakaminen.

PHUra koordinoiman valmentajayhteisötoiminnan tavoitteena on Päijät-Hämeen alueen urheiluvalmennuksen kehittyminen ja valmentajaverkostoiden laajeneminen eri lajien väliseksi yhteistyöksi. Tällä hetkellä verkosto kattaa yli 100 valmentajaa. ”Urheiluakatemialla on velvollisuus järjestää alueellista valmentajayhteistyötoimintaa, ja Päijät-Hämeessä toimintaa on kahdella eri tasolla; toinen koostuu alueen oppilaitosten valmentajista ja toinen taso on kaikille valmentajille avoin. Molemmilla tasoilla tavoitteena on jakaa osaamista, kehittää ja päivittää valmentajien osaamista yli lajirajojen sekä auttaa heitä verkostoitumaan”, kertoo Ylinen.

Säätiön tuki auttaa tavoitteiden saavuttamisessa

Päijät-Hämeen Urheiluakatemia on saanut viime vuosina Urheiluopistosäätiöltä 6 000 euron vuosittaisen tuen. “Olemme joka vuosi tehneet yhteishakemuksen Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa jollain tietyllä teemalla. Käytännössä avustus on mennyt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n kautta ja he ovat ostaneet akatemialta työpanosta kulloisenkin teeman eteenpäin viemiseen”, avaa Ylinen.

“Tänä vuonna ja tulevanakin teema liittyy seurojen ja oppilaitosten yhteistyön syventämiseen. Tuo iso tavoite liittyy osaltaan alueemme urheilustrategiaan, jonka yhtenä kärkitavoitteena on ollut “Laadukas harjoittelu ja valmennus on mahdollistettu osaksi koulupäivää, urheilun ja opiskelun yhdistäminen on luontevaa”. Tuen avulla näitä tavoitteita viedään eteenpäin eri koulutusasteilla, viime aikoina erityisesti yläkouluvaihe on ollut keskiössä”, päättää Ylinen.

Lähteet:
olympiakomitea.fi
pajulahti.com

 

Kuva: Niki Soukkio

Muut tarinat