Säätiön toiminta

Säätiön tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa. Sääntöjen mukaan voimme toteuttaa tätä monin eri tavoin.

Toimimme tällä hetkellä laitossäätiönä, ja myönnämme apurahoja.

Säätiö omistaa Lahden Nastolassa Liikuntakeskus Pajulahden, joka on urheilu- ja liikuntakasvatusta harjoittava yleishyödyllisen yhtiö (Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy).

Urheiluopistosäätiö on perustettu vuonna 1952.

Ilona Mononen juoksee sisäradalla

Talous ja toiminnan rahoitus

Urheiluopistosäätiön toiminta perustuu kokonaisuudessaan säätiön omien sijoitusten tuottoihin. Säätiö ei saa toimintaansa avustuksia eikä julkista rahoitusta.

Hyvä säätiötapa

Urheiluopistosäätiö on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen. Säätiö noudattaa toiminnassaan neuvottelukunnan Hyvä säätiötapa -ohjeistusta.

Urheiluopistosäätiön säännöt

1 §

Säätiön nimi on Urheiluopistosäätiö sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

1. jakamalla apurahoja ja palkintoja urheilijoille, valmentajille sekä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä tekeville yhdistyksille ja vastaaville,
2. hankkimalla käyttöönsä tai omistukseensa taikka ylläpitämällä kiinteistöjä ja laitoksia, joita käytetään urheilu- ja liikuntakasvatustyössä,
3. edistämällä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä välittömästi tai välillisesti palvelevaa julkaisu-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimustyötä,
4. edistämällä urheilu- ja liikuntakasvatukseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua sekä
5. harjoittamalla tai tukemalla muuta säätiön tarkoitusta toteuttavaa toimintaa.

4 §

Säätiön peruspääoma on määrältään 1.345,50 euroa.

5 §

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja, lahjoituksia ja avustuksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

Omaisuutta säätiölle luovutettaessa voidaan tarkemmin määrätä sen käyttötarkoituksesta, kuitenkin aina säätiön sääntöjen puitteissa.

Säätiön varoja hoidetaan suunnitelmallisesti.

6 §

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

Säätiöllä on lisäksi valtuuskunta.

7 §

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 10 ja enintään 30 jäsentä.
Valtuuskunnan jäsenten tulee edustaa urheilupiirejä eri puolilta maata sekä työväen sivistyksellisessä, taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä ammattiyhdistysliikkeessä hankittua osaamista ja kokemusta.

Jäsenyys valtuuskunnassa lakkaa jäsenen oman eronpyynnön johdosta tai sen kalenterivuoden lopussa, jolloin jäsen täyttää 80 vuotta. Tämä ikäraja koskee kuitenkin vain jäseniä, jotka on valittu tehtäväänsä 1.4.2008 jälkeen.

Säätiön hallituksen jäsen tai säätiön toimitusjohtaja ei voi olla
valtuuskunnan jäsen. Heillä on kuitenkin läsnäolo- ja puheoikeus valtuuskunnan kokouksissa.

8 §

Säätiön valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valtuuskunnan valituista jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

Valtuuskunta kokoontuu valtuuskunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan koolle kutsumana.

Asiat ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä, ellei säätiön säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan jäsenille kirjallisesti, sähköpostitse tai muuten todisteellisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

9 §

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen laatima edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
2. päätetään säätiön valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä,
3. valitaan tarvittaessa jäsenet säätiön valtuuskuntaan,
4. valitaan tarvittaessa säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
5. päätetään säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6. valitaan tarvittaessa jäsenet säätiön hallitukseen,
7. valitaan säätiölle tilintarkastaja ja tarvittaessa tälle varatilintarkastaja sekä
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus.

11 §

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, joista hallitus valitsee keskuudestaan yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa säätiön valtuuskunnan vuosikokouksesta ja päättyy kolmannen valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita 75 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Hallituksen on vuosittain toukokuun 15. päivään mennessä pidettävässä hallituksen vuosikokouksessa vahvistettava säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus.

Hallituksen on joulukuun loppuun mennessä vahvistettava toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

12 §

Säätiön hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti sähköpostitse tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet valituista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei voimassa olevasta laista tai säätiön säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa varten valiokuntia.

13 §

Säätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet ovat oikeutetut säätiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen tavanomaiseen palkkioon toiminnastaan. Palkkioista päättää säätiön hallitus. Tilintarkastajan tulee tarkastuskertomuksessaan antaa lausunto palkkioiden tavanomaisuudesta.

14 §

Säätiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsemisesta, erottamisesta ja toimisuhteen ehdoista päättää hallitus.

15 §

Säätiön hallituksen on vahvistettava itselleen työjärjestys, jossa kuvataan hallituksen keskeiset tehtävät, ja työnjako sekä ratkaisuvalta hallituksen ja toimitusjohtajan sekä asetettujen valiokuntien välillä sekä hallituksen työskentelyn periaatteet sekä muut säätiön hyvän hallinnoinnin kannalta tarpeelliset asiat.

16 §

Säätiön hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden edustaa säätiötä jäsenelleen tai muulle nimetylle henkilölle. Säätiötä edustaa aina kaksi edustamiseen oikeutettua henkilöä yhdessä.

17 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Valtuuskunnan tulee valita säätiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin tai
kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

18 §

Säätiön sääntöjen muuttaminen edellyttää valtuuskunnan suostumusta.

19 §

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, käytetään säätiön jäljelle jääneet varat säätiön sääntöjen 2 §

:ssä mainittuun tarkoitukseen. Säätiön purkautuessa päätöksen varojen käyttämisestä tekee säätiön hallitus.

Säännöt rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa 30.5.2016