Arvot ja strategia

Missio

Missiomme on lisätä liikuntaa  ja edistää Suomen urheilumenestystä yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden kanssa – yhdenvertaisesti, monikulttuurisesti ja kestävästi.

Visio

Tavoitteemme on olla vuonna 2030:

  • yksi Suomen suurimmista liikuntakasvatuksen tukijoista
  • yksi tunnetuimmista liikunnan yhdenvertaisuuden edistäjänä
  • kasvattanut osallisuuttaan liikunnan koulutus- ja valmennuskeskuksissa.

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat vaikuttavuus, läpinäkyvyys ja kohtuullisuus.

Strategia 2030

Strategian päälinjaukset

Urheiluopistosäätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla käyttöönsä tai omistukseensa sekä ylläpitämällä kiinteistöjä, laitoksia, laitteita ja välineitä, joita käytetään urheilu- ja liikuntakasvatustyössä sekä edistämällä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä välittömästi tai välillisesti palvelevaa julkaisu-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimustyötä ja jakamalla apurahoja urheilijoille, valmentajille ja urheilu- ja liikuntakasvatustyötä tekeville yhdistyksille ja vastaaville.

Urheiluopistosäätiön hallitus on vahvistanut säätiön nykyisen strategian elokuussa 2022. Strategia kattaa säätiön tulevien vuosien toiminnan, aina vuoteen 2030 saakka.

Urheiluopistosäätiö toimii sekä laitossäätiönä että apurahoja myöntävänä säätiönä. Säätiön varanhankinta perustuu kokonaan oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Säätiö ei saa toimintaansa avustuksia eikä julkista rahoitusta. Säätiön sijoitusten hoitoa linjataan vähintään vuosittain tarkistettavassa sijoitussuunnitelmassa.

Säätiön kokonaan omistama Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (VVLK Oy) eli Liikuntakeskus Pajulahti toimii omana osakeyhtiönään. Liikuntakeskus Pajulahti on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka yhtiöjärjestyksensä mukaisesti ei jaa osinkoa omistajalleen. VVLK Oy:n tulos jää yhtiöön käytettäväksi Pajulahden kehittämiseen. Liikuntakeskus Pajulahti pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Säätiö on viime vuosina monipuolistanut apurahatoimintaansa. Haettavien urheilu- ja tutkimus-apurahojen apurahojen rinnalla on säätiön omasta aloitteesta käynnistetty apurahahankkeita. Lisäksi säätiö on lisännyt verkostoitumistaan liikunnan ja urheilun eri toimijoiden kanssa.

Keskeisimmäksi tavoitteekseen säätiö on vahvistanut toimintansa vaikuttavuuden parantamisen. Tähän säätiö pyrkii apurahatoimintaa kehittämällä sekä siihen käytettävän rahamäärän kasvattamisella sekä luomalla hyvät edellytykset Liikuntakeskus Pajulahden toiminnan kehittämiselle.

Säätiön myöntämien apurahojen määrä ylitti 500 000 euroa vuonna 2022. Uudessa strategiassa säätiön apurahojen määräksi vuonna 2030 tavoitellaan 800 000 euroa. Lisäpanostuksia suunnataan muun muassa yhteistyön kehittämiseen Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa sekä liikuntatieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

Säätiön tavoitteena on edelleen vahvistaa säätiön toiminnan vaikuttavuutta. Tähän säätiö pyrkii lisäämällä myöntämisensä apurahojen ja tukien vaikuttavuuden seurantaa sekä monipuolistamalla viestintää säätiön toiminnasta. Strategiakauden erityinen painopiste on löytää uusia kumppaneita, joiden kanssa voidaan edistää liikunnan yhdenvertaisuutta.

Säätiön tavoitteena lisätä omistuksiaan liikuntaa ylläpitävissä laitoksissa ja liikuntapaikoissa.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää säätiön taloudelta suunnitelman mukaista suotuisaa kehittymistä ja että säätiö saavuttaa sijoitustoiminnassa tavoitteeksi asetetun vuotuisen 4 prosentin reaalituottotavoitteen pitkällä aikavälillä. Säätiön pyrkii aktiivisesti pienentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä.

Säätiön toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Säätiö julkistaa kotisivuillaan kaikki keskeiset sen toiminnasta kertovat tiedot ja viestii toiminnastaan aktiivisesti ja informatiivisesti.

Säätiön hallitus päivittää vuosittain strategiaa sen mukaan kuin säätiön toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset antavat siihen aihetta.

Säätiö täyttää strategiakaudella 75 vuotta vuonna 2027. Juhlavuonna on varauduttu myöntämään juhlavuoteen liittyviä erikoisapurahoja normaalin apurahabudjetin lisäksi, kuten tehtiin myös vuonna 2022 säätiön täyttäessä 70 vuotta.

Hyväksytty Urheiluopistosäätiön hallituksessa 24.8.2022.