Strategia 2025

VISIO
Urheiluopistosäätiö on vuonna 2025 tunnettu ja arvostettu liikuntakasvatuksen tukija Suomessa.

MISSIO
Urheiluopistosäätiö kasvattaa toimintansa vaikuttavuutta yhteistyössä omistamansa Liikuntakeskus Pajulahden kanssa ja lisää tasaisesti liikuntakasvatuksen tukemiseen käytettäviä varoja. Säätiö hallinnoi omaisuuttaan tuottavasti ja riskit halliten.

ARVOT
Vaikuttavuus
Läpinäkyvyys
Kohtuullisuus

Strategian päälinjaukset

Urheiluopistosäätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan tukea urheilu- ja liikuntakasvatusta Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla käyttöönsä tai omistukseensa sekä ylläpitämällä kiinteistöjä, laitoksia, laitteita ja välineitä, joita käytetään urheilu- ja liikuntakasvatustyössä sekä edistämällä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä välittömästi tai välillisesti palvelevaa julkaisu-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimustyötä ja jakamalla apurahoja urheilijoille, valmentajille ja urheilu- ja liikuntakasvatustyötä tekeville yhdistyksille ja vastaaville.

Urheiluopistosäätiön hallitus on vahvistanut säätiölle strategian kesäkuussa 2014. Strategia kattaa säätiön tulevien vuosien toiminnan, aina vuoteen 2025 saakka. Strategia pohjautuu säätiön aikaisempaan toimintaan ja historiaan.

Urheiluopistosäätiö toimii sekä laitossäätiönä että apurahoja myöntävänä säätiönä. Säätiön varanhankinta perustuu kokonaan oman sijoitustoiminnan tuottoihin. Säätiö ei saa toimintaansa avustuksia eikä julkista rahoitusta. Säätiön sijoitusten hoitoa linjataan vähintään vuosittain tarkistettavassa sijoitussuunnitelmassa.

Säätiön kokonaan omistama Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy (VVLK Oy) eli Liikuntakeskus Pajulahti toimii omana osakeyhtiönään. Liikuntakeskus Pajulahti on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka yhtiöjärjestyksensä mukaisesti ei jaa osinkoa omistajalleen. VVLK Oy:n tulos jää yhtiöön käytettäväksi Pajulahden kehittämiseen.

Säätiö on viime vuosina monipuolistanut apurahatoimintaansa. Haettavien urheilu- ja tutkimusapurahojen apurahojen rinnalla on säätiön omasta aloitteesta käynnistetty apurahahankkeita.

Keskeisimmäksi tavoitteekseen säätiö on vahvistanut toimintansa vaikuttavuuden parantamisen. Tähän säätiö pyrkii apurahatoimintaa kehittämällä sekä siihen käytettävän rahamäärän kasvattamisella sekä luomalla hyvät edellytykset Liikuntakeskus Pajulahden toiminnan kehittämiselle.

Tavoitteekseen säätiö on asettanut säätiön myöntämien apurahojen määrän kaksinkertaistamisen strategiakauden aikana. Lisäksi säätiö ryhtyy valmistelemaan palkintoa, joka voitaisiin myöntää sellaiselle urheilijalle, valmentajalle, seuralle tai muulle taholle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt Urheiluopistosäätiön arvojen ja tavoitteiden toteutumista suomalaisessa liikuntakentässä.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää säätiön taloudelta suunnitelman mukaista suotuisaa kehittymistä ja että säätiö saavuttaa sijoitustoiminnassa tavoitteeksi asetetun 6 prosentin tuottotavoitteen

Säätiön toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Säätiö julkistaa kotisivuillaan kaikki keskeiset sen toiminnasta kertovat tiedot ja viestii toiminnastaan aktiivisesti ja informatiivisesti.

Säätiön hallitus päivittää vuosittain strategiaansa sen mukaan kuin säätiön toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset antavat siihen aihetta.

 

Hyväksytty Urheiluopistosäätiön hallituksessa 11.6.2014.